พิธีเปิดอาคาร ห้องสมุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง จังหวัด นครศรีธรรมราช
[ข่าวสาร] 09-มิ.ย.-2560

วันนี้ เวลา 09.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้บริหาร บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด เข้าเฝ้าฯ ถวายอาคารห้องสมุดซึ่งเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณสำเร็จรูปให้แก่ศูนย์การเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ซึ่งได้นับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อเดือนมกราคม 2560)

26 พฤษภาคม 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th