28 – 30 เม.ย. 60 วสท. จัดโครงการฝึกอบรม External Auditors
[ข่าวสาร] 09-พ.ค.-2560

เมื่อระหว่างวันที่  28 – 30  เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โครงการฝึกอบรม  External  Auditors ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.โดยมีทาง คณะอนุกรรมการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มาให้ความรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th