วสท. ภาคเหนือ 1 ร่วมด้วย NHK Spring พัฒนาโครงการพระราชดำริ
[ข่าวสาร] 10-ก.พ.-2560

         เมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 1 (จังหวัดเชียงใหม่) โดย รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ประธาน วสท. สาขาภาคเหนือ 1 นำผู้บริหาร จากบริษัท NHK SPRING (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ“โครงการพัฒนาเพื่อสนับสนุนศักยภาพในการผลิตด้านการเกษตรอย่างครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย” เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนแม่ฟ้าหลวงพัฒนาที่บริษัทสนับสนุน ณ บ้านห้วยปู่ใหม่ และชมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ย ที่สถานีควบคุมป้องกันไฟป่าดอยตุง และรายงานสรุปโครงการแก่ผู้บริหารฯ

 

 

 

 

 


 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th