วสท. เตรียมวิศวกรอาสาเข้าพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภาคใต้
[ข่าวสาร] 18-ม.ค.-2560
 
          วันนี้ (18 ม.ค. 60) ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. นำทีมขึ้นแถลงข่าว “วิศวกรอาสาลงพื้นที่ฟื้นฟูพื้นที่ ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้” โดยมี นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ วสท. รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานกรรมการภัยพิบัติ วสท. และนายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ ผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมแถลงข่าวดังกล่าวด้วย
          ทั้งนี้ จากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงปัจจุบันนี้นับได้ว่าเป็นภัยพิบัติด้านอุทกภัยที่รุนแรง สร้างความเสียหายในวงกว้าง ทั้งน้ำท่วมขัง ดินถล่ม ถนน และสะพานหลายแห่ง ที่ขาดไม่สามารถสัญจรได้ รวมทั้งบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จำนวนมาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย สมาคม และชมรมต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค คำนึงถึงความเดือนร้อนของประชาชน และเพื่อให้ประชาชนกลับเข้ามาอยู่ในที่พักอาศัยอย่างไม่กังวลใจในเรื่องความปลอดภัย จึงจัดวิศวกรอาสา โดยกำหนดลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของอาคาร และบ้านเรือนประชาชน ในวันที่ 20-21 มกราคม 2560 นี้ โดยกำหนดพื้นที่สำรวจความเสียหายทางด้านวิศวกรรมในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อำเภอละแม อำเภอหลังสวน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร อำเภอพุนพิน อำเภอเวียงสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ อำเภอชะอวด อำเภอวังใหม่ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช หากหลังจากนี้แล้วหน่วยงานภาครัฐ จะขอให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และกลุ่มพันธมิตรนำวิศวกรอาสาลงพื้นที่ตรวจสอบให้แจ้งความจำนงมาอีกครั้งได้
 
          โดย รายการตรวจสอบที่ทาง วสท. ได้เตรียมการไว้ มีดังนี้
1. ตรวจสอบอาคารบ้านเรือน ทางด้านเสถียรภาพความมั่นคง ความเสียหายที่ปรากฏ โดยแบ่งกลุ่มความเสียหายดังนี้
- สีแดง คือ ความเสียหายจนใช้การไม่ได้
- สีเหลือง คือ เสียหายบางส่วน
- สีเขียว คือ มีความปลอดภัยเข้าพักอาศัยได้
2. ตรวจสอบส่วนที่เป็นถนน สะพาน อาคารสาธารณะตามที่ได้รับการร้องขอ
3. ตรวจสภาพพื้นที่เสี่ยง เช่น บริเวณริมน้ำ หนอง คลอง บึง ต่าง ๆ
4. ตรวจความอ่อนตัวต่อการไหลของดินโคลนถล่มอันจะเป็นอันตรายต่อชุมชนที่พักอาศัย
 
ขอบเขต:    1.  มุ่งเน้นเฉพาะพื้นที่ที่มีการไหลของน้ำเข้ากระทบรุนแรง และพื้นที่ที่พบความเสียหายเป็นปริมาณมาก ๆ
                 2.  เน้นการตรวจสอบด้วยการตรวจพินิจ (Visual Inspection) เว้นแต่ในบางกรณีจึงจะใช้เครื่องมือตรวจสอบ  เชิงลึก
 
          จากนั้นวิศวกรอาสาเมื่อได้ทำการสำรวจแล้ว ก็จะทำการให้คำแนะนำกับประชาชนในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องทางหลักวิศวกรรมเพื่อการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงใช้งานได้ต่อไป
 
ทั้งนี้ทาง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ดังนี้
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
- มูลนิธิมดชนะภัย
- ชมรมศิษย์เก่าวิศวรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- ชมรมช่างก่อสร้างเทคนิคไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครศรีธรรมราช
- บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
- บริษัท ทาทา สตีล ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เด็คโคเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด 
- บริษัท สแปนเวอร์คคอนซัลติ้งเอ็นจิเนียร์ จำกัด
- บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
- บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด
- ปตท. กลุ่มภาคใต้
- บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
- ชมรมตาปี เจ็ทสกีสุราษฎร์ธานี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th