สรุปโครงการ เครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 8 (Engineering University Network :EUN)
[ข่าวสาร] 27-ก.ย.-2559

สรุปโครงการเครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 8 (Engineering University Network :EUN)

ระหว่างวันที่ 16 – 18 กันยายน พ.ศ.2559

ณ Once Again Hostel: โฮสเทลกลางย่านเก่ากรุงเทพฯ และชุมชนบ้านบาตร

จัดโดย คณะกรรมการยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

          เนื่องด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นหน่วยงานซึ่งตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางวิชาชีพ และวิชาการ ตลอดจนชี้นำทางด้านวิศวกรรมแก่สังคม ซึ่งในการนี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายสถาบันการศึกษาซึ่งทำหน้าที่ผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคม โดย วสท. มีเป้าหมายให้กระชับความร่วมมือกับสถาบันการศึกษามากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของ วสท.สามารถกระจายเข้าถึงวิศวกร และนักศึกษาวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น วสท. โดยคณะกรรมการยุววิศวกร จึงได้จัดโครงการ Engineering University Network ขึ้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และ วสท. รวมถึงระหว่างสถาบันการศึกษาเองให้ดียิ่งขึ้น      

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง วสท. และสถาบันการศึกษา รวมถึงให้สถาบันการศึกษาช่วย ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของ วสท.

2. เพื่อให้นักศึกษาหรือว่าที่วิศวกร จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์อันจะ เป็น ประโยชน์แก่นักศึกษาเองในอนาคต

            3. เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของ วสท. และให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกสมาคม วิชาชีพ อันจะมีส่วนในการพัฒนาตนเอง และสังคมอย่างยั่งยืน

            4. เพื่อให้การเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้เรียนรู้ ถึงความเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการใช้ชีวิตในฐานะวิศวกร

            5. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการทำงานให้แก่นิสิต นักศึกษาก่อนที่จะจบการศึกษา

            6. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ ผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน

 

รูปแบบกิจกรรม

 • กิจกรรมละลายพฤติกรรม  ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้เกิดความคุ้นเคย สามัคคี และสามารถรวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง ระหว่างการเดินทาง
 • การศึกษาดูงานอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
 • การประชุม และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และการคิดแบบวิพากษ์ของนักศึกษา
 • กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ด้านงานวิศวกรรมร่วมกับชุมชนบ้านบาตร

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 42 คน ประกอบด้วย:

 • ตัวแทนนิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์จาก 12 สถาบัน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 23 คน
 • อาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้า ร่วมจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน
 • วิศวกรพี่เลี้ยง, อาจารย์ /วิทยากร, กรรมการ, เจ้าหน้าที่ วสท. เป็นจำนวนทั้งสิ้น 14 คน

 

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

 1. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 2. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 5. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 6. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)
 7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 8. มหาวิทยาลัยสยาม
 9. มหาวิทยาลัยธนบุรี
 10. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 11. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 12. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผู้สนับสนุนโครงการ

          คณะกรรมการยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนโครงการเครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 8 (Engineering University Network :EUN) โดยมีหน่วยงานดังต่อไปนี้

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด

 

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

 

บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด

 

บริษัท ที.เอ.เทค จำกัด

 

 

 

 

ภาพบรรยายกาศโครงการเครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th