พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน


- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ. ศ. ๒๕๔๑


- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ. ศ. ๒๕๔๑


- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ. ศ. ๒๕๔๑


- พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th