ตารางการอบรม

 • การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นัก รุ่นที่1/2561

  การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี รุ่นที่1/2561

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 17

  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 17

 • COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT รุ่นที่ 8

  COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT รุ่นที่ 8

 • การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สำหรับงานอาคาร รุ่นที่ 7

  การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สำหรับงานอาคาร รุ่นที่ 7

 • การสัมมนาเรื่อง ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s All Risks) รุ่นที่ 17

  ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s All Risks) รุ่นที่ 17

 • การฝึกอบรมเรื่อง Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 19

  การฝึกอบรมเรื่อง Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 19

อบรมสัมมนาที่ผ่านมา