วันที่ เรื่อง
16-18 พ.ย. 2560 แนวทางทำงานด้วยระบบ BIM ...Download
16-18 พ.ย. 2560 EIT Cost Code & BIM ...Download
16-18 พ.ย. 2560 Data center, Colocation, Cloud ...Download
16-18 พ.ย. 2560 พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง 2560 Part1 ...Download
16-18 พ.ย. 2560 พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง 2560 Part2 ...Download
16-18 พ.ย. 2560 พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง 2560 Part3 ...Download
16-18 พ.ย. 2560 ผลกระทบทางด้านเทคนิค และแนวโน้มของการส่งเสริมการติดตั้ง Solar rooftop ของไทย ...Download
16-18 พ.ย. 2560 Introduction to SME Private Equity Trust ...Download
16-18 พ.ย. 2560 SMART CONNECTIVITY AND MOBILITY ...Download
16-18 พ.ย. 2560 Innovetion 4.0 โดยคุณชัชชาติ ...Download
16-18 พ.ย. 2560 Automation& Robotics ...Download
16-18 พ.ย. 2560 การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ...Download
16-18 พ.ย. 2560 Eastern Economic Corridor ...Download
16-18 พ.ย. 2560 Smart Car 4.0...Download
16-18 พ.ย. 2560 Developing Industries 4.0 Part1 ...Download
16-18 พ.ย. 2560 Developing Industries 4.0 Part2 ...Download
16-18 พ.ย. 2560 Electrical Power Distribution S 4.0 ...Download
16-18 พ.ย. 2560 Engineering Education 4.0 ...Download
16-18 พ.ย. 2560 Industrial 4.0 ...Download
16-18 พ.ย. 2560 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้า ...Download
16-18 พ.ย. 2560 การใช้ R-32 ในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน อย่างไรให้ปลอดภัย ...Download
16-18 พ.ย. 2560 การใช้สารทำความเย็น R-32 ...Download
16-18 พ.ย. 2560 ปัญหาเสาเข็มเจาะระบบแห้ง ...Download
16-18 พ.ย. 2560 ยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับเมืองไทย Part1 ...Download
16-18 พ.ย. 2560 ยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับเมืองไทย Part2 ...Download
16-18 พ.ย. 2560 ยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับเมืองไทย Part3 ...Download
16-18 พ.ย. 2560 EV - New Generation Vehicl ...Download
30-31 มี.ค./ 1 เม.ย. 2561 [มาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้า รุ่นที่ 2] บทที่ 1-2018-02-25 Chapter 1 EIT-01 4P ...Download
30-31 มี.ค./ 1 เม.ย. 2561 [มาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้า รุ่นที่ 2] บทที่ 2 181217 ...Download
30-31 มี.ค./ 1 เม.ย. 2561 [มาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้า รุ่นที่ 2] บทที่ 3 ตัวนำประธาน สายป้อน วงจรย่อย ...Download
30-31 มี.ค./ 1 เม.ย. 2561 [มาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้า รุ่นที่ 2] บทที่ 4-1 การต่อลงดิน N 1 ข้อกำหนด N 6000 [Compatibility Mode] ...Download
30-31 มี.ค./ 1 เม.ย. 2561 [มาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้า รุ่นที่ 2] บทที่ 4-2 การต่อลงดิน N 2 ข้อกำหนด N 5000 [Compatibility Mode] ...Download
30-31 มี.ค./ 1 เม.ย. 2561 [มาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้า รุ่นที่ 2] บทที่ 4-3 การต่อลงดิน N 3 หลักดิน N 5000 [Compatibility Mode] ...Download
30-31 มี.ค./ 1 เม.ย. 2561 [มาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้า รุ่นที่ 2] บทที่ 5 Feb2018_4 slide ...Download
30-31 มี.ค./ 1 เม.ย. 2561 [มาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้า รุ่นที่ 2] บทที่ 6 181217 ...Download
30-31 มี.ค./ 1 เม.ย. 2561 [มาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้า รุ่นที่ 2] บทที่ 7 บริเวณอันตราย5-03-2559 ...Download
30-31 มี.ค./ 1 เม.ย. 2561 [มาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้า รุ่นที่ 2] บทที่ 8 สถานที่เฉพาะ ...Download
30-31 มี.ค./ 1 เม.ย. 2561 [มาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้า รุ่นที่ 2] บทที่ 9 อาคารชุดและอาคารสูง 5-03-2559 Rev 1.0 ...Download
30-31 มี.ค./ 1 เม.ย. 2561 [มาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้า รุ่นที่ 2] บทที่ 10 บริภัณฑ์เฉพาะงาน 5-03-2559 V2.2pptx ...Download
30-31 มี.ค./ 1 เม.ย. 2561 [มาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้า รุ่นที่ 2] บทที่ 11-14-2018-02-25 Chapter 11 12 13 14 EIT-01 4P ...Download
28 ก.พ. 2561 เอกสาร การสัมมนาเรื่อง “เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสาภัยพิบัติ”...Download
5 มิ.ย. 2561 แบบฟอร์มแสดงข้อเสนอแนะต่อมาตรฐาน..Download
25 เม.ย.2561 งานประชุมใหญ่สามัญ : มาตรการส่งเสริมการลงทุน ในพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)..Download
25 เม.ย.2561 งานประชุมใหญ่สามัญ : EEC Rail Development..Download
4 ก.ค. 2561 การประชุมโต๊ะกลม เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์-1 ..Download
4 ก.ค. 2561 การประชุมโต๊ะกลม เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์-2 ..Download
19 ก.ค. 2561 การเสวนา “ถอดบทเรียนปฏิบัติการทางวิศวกรรมช่วย 13 หมูป่า...กู้ภัยระดับโลก”..Download
6 ส.ค. 2561 การกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน..Download
1-3 พ.ย. 2561 เอกสารประกอบการสัมมนางานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ..Download
23 เม.ย. 2562

- กำหนดการเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าแรงต่ำ ข้อกำหนดสำหรับการติดตั้งหรือสถานที่เฉพาะ-แหล่งจ่ายไฟสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า..Download

- ร่างมาตรฐานข้อกำหนดสำหรับการติดตั้งเฉพาะ หรือสถานที่เฉพาะ แหล่งจ่ายไฟสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า..Download