การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 11

การอบรมหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 11   สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2561 มีสมาชิกวิศวกรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ท่านที่สนใจอบรมโปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ

 

EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชาที่ 7 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน (รศ.รอ.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์)

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชาที่ 7 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน (รศ.รอ.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์)  สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อ 24-25 มีนาคม 2561  มีสมาชิกวิศวกรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ท่านที่สนใจอบรมโปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ

การอบรม หลักสูตร การประมาณราคางานระบบ รุ่นที่ 12

การอบรมหลักสูตร การอบรม หลักสูตร การประมาณราคางานระบบ รุ่นที่ 12  สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อ วันที่ 24-25 มีนาคม 2561 มีสมาชิกวิศวกรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ท่านที่สนใจอบรมโปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice)สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 23

การอบรมหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice)สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 23 สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อ วันที่ 21-22 มีนาคม 2561 มีสมาชิกวิศวกรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ท่านที่สนใจอบรมโปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ

   

การอบรมหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT รุ่นที่ 8

การอบรมหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT รุ่นที่ 8  สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อ วันที่ 21 มีนาคม 2561 มีสมาชิกวิศวกรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ท่านที่สนใจอบรมโปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen สำหรับโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่1

การอบรมหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen สำหรับโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่1 สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อ วันที่ 14 – 15 มีสมาชิกวิศวกรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ท่านที่สนใจอบรมโปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ

การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 32

การอบรมหลักสูตรการออกแบบระบบท่อภายในอาคาร  รุ่นที่  32   สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อวันพุธที่ 3-4 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีสมาชิกวิศวกรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ท่านที่สนใจอบรมโปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ

การฝึกอบรม เรื่อง “การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สำหรับงานอาคาร” รุ่นที่ 7

การอบรมหลักสูตร“การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สำหรับงานอาคาร” รุ่นที่ 7 สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีสมาชิกวิศวกรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ท่านที่สนใจอบรมโปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ

โครงการอบรม ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s All Risks) รุ่นที่ 17

โครงการอบรม ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้  (Contractor’s All Risks)  รุ่นที่ 17 สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ทำให้โครงการอบรมดังกล่าวประสบความสำเร็จมาเป็นเวลาอันยาวนานจนปัจจุบันนี้ ท่านที่สนใจ อบรมก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ โปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ

   

การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคารเพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย

การอบรมหลักสูตรการตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคารเพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีสมาชิกวิศวกรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการสาขาไฟฟ้า คณะวิทยากร และบริษัทผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่ทำให้โครงการอบรมดังกล่าวประสบความสำเร็จมาเป็นเวลาอันยาวนานจนปัจจุบันนี้ ท่านที่สนใจอบรมด้านไฟฟ้าโปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ