การอบรมเรื่อง การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำ รุ่นที่ 1

การอบรมเรื่อง การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำ รุ่นที่ 1 (Corrosion and Corrosion Prevention in Boilers) ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

การอบรมเรื่อง วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 17

การอบรมเรื่อง วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 12-14 ก.ค. 2561 จัดโดย คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย สนใจหลักสูตรนี้เลือกชมได้ที่ http://eit.or.th/training หรือติดต่อ 02-184-4600-9

เทคนิคพิจารณ์มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงมาตรฐานให้ทันสมัย ได้รับเกียรติจาก รศ.ดรไกรวุฒิ เกียรติโกมล ประธานคณะกรรมการประจำมาตรฐาน เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

เทคนิคพิจารณ์มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงมาตรฐานให้ทันสมัย เนื่องจากฉบับเดิมได้จัดทำมานานและไม่มีจำหน่าย และเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับวิศวกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับเกียรติจาก รศ.ดรไกรวุฒิ เกียรติโกมล ประธานคณะกรรมการประจำมาตรฐาน เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และคุณอนุชิต เจริญศุภกุล ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กฯ นำเสนอความเป็นมาในการจัดทำมาตรฐานและประเด็นปรับปรุงมาตรฐาน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://eit.or.th/wp-conte…/uploads/…/06/concret-201606-2.pdf

3 กรกฎาคม 2561 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

การอบรมเชิงวิชาชีพ การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561 วิทยากร คุณมั่น ศรีเรือนทอง

การอบรมเชิงวิชาชีพ การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน
(Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561 วิทยากร คุณมั่น ศรีเรือนทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิศวกรได้เรียนรู้จากวิทยากรที่ทำงานโดยตรง ได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ให้กับวิศวกรที่สนใจ และทำงานด้านการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรง ไร้คาน ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมกับสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของตนเองได้ต่อไป

สนใจหลักสูตรอบรมของสาขาวิศวกรรมโยธาเลือกชมได้ที่ http://eit.or.th/training/?t=training_branch&q=22 หรือติดต่อคุณศิราภรณ์ โทร. 02 1844600-9 ต่อ 522 อีเมล namsai.eit@gmail.com

การประชุมโต๊ะกลมเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมองหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและความสูญเสียจากจักรยานยนต์ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราภิชานพูลพร แสงบางปลา ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์ กล่าวเปิดงาน และรศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ กรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำเสนอข้อมูล

 

การประชุมโต๊ะกลมเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมองหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและความสูญเสียจากจักรยานยนต์ร่วมกันอย่างเป็นระบบ

ได้รับเกียรติจาก ศาสตราภิชานพูลพร แสงบางปลา ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์ กล่าวเปิดงาน และรศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ กรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำเสนอข้อมูล ได้แก่
• นพ.ธนะพงศ์ จินดาวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชากาเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) สสส.
• ศาสตราจารย์ ดร.พิิชัย ธานีรณานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
• คุณนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
• คุณวัลลภ งามสอน ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมขนส่งทางบก

และผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาจากภาครัฐและเอกชนอีกเป็นจำนวนกว่า 70 ท่าน

(4 กรกฎาคม 2561)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และทดสอบความรู้ตามมาตรฐาน เรื่อง “ผู้ชำนาญการด้านลิฟต์ (Competent person) ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน” รุ่นที่ 1

วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 อบรมเชิงวิชาชีพเรื่องโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และทดสอบความรู้ตามมาตรฐาน เรื่อง“ผู้ชำนาญการด้านลิฟต์ (Competent person) ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน” รุ่นที่ 1 การอบรมสำหรับวันแรกวันนี้ สาธิตวิธีการใช้ลิฟและบันไดเลื่อน ให้กับผู้เข้าอบรมบรรยากาศการสอนที่เข้มข้น ท่านใดที่พลาดในรุ่นนี้สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง www.eit.or.th

การอบรมหลักสูตรการจัดการต้นทุนอุตสาหกรรม (Industrial Cost Management ) วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561

การอบรมหลักสูตรการจัดการต้นทุนอุตสาหกรรม (Industrial Cost Management ) ระหว่างวันที่ 21-22 มิ.ย.61 จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท. วิทยากร ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ ที่ให้ความรู้แก่ผู้อบรมทุกท่านอย่างใกล้ชิด มีการซักถามอยากเป็นกันเอง

หวังเป็นอย่างยิ่งว้าผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและเทคนิคการลดต้นทุน รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับองค์กรของตนเอง

หากสนใจหลักสูตรอื่นๆ ของสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เลือกชมได้ที่http://eit.or.th/training/?t=training_branch&q=24 หรือติดต่อคุณพรนิชา โทร. 02 184 4600-9 ต่อ 525 อีเมล pornnicha.eit@gmail.com

หลักสูตร การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561

หลักสูตร การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง : มุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 จัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วิทยากรผู้บรรยาย รศ.ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ และอาจารย์ชำนาญ พิเชษฐพันธ์ บรรยากาศการอบรมเป็นไปอย่างเข้มข้น สนุกสนาน

สนใจหลักสูตรสาขาบริหารงานก่อสร้าง เลือกชมได้ที่http://eit.or.th/training/?t=training_branch&q=34 หรือติดต่อคุณวีนา โทร. 02 1844600-9 ต่อ 527 อีเมล weena@eit.or.th

หลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่น 45 หลักสูตรต่อเนื่อง

หลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่น 45 วันนี้เป็นการเวิร์คช็อป ที่อบอุ่น และคับคั่งไปด้วยวิทยากรเช่นเคย

อบรมร่วมกันตลอดทั้งเดือนแล้ว ปลายปีผู้อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคารทุกรุ่น ย้ำว่าทุกรุ่น อย่าลืมไป Re-Union ร่วมพลกันที่งาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็คฟอรั่ม กันด้วยนะคะ วิทยากรและเพื่อนๆ วิศวกรรออยู่ค่ะ

ส่วนท่านใดสนใจสมัครอบรมหลักสูตรนี้รุ่นต่อไปในเดือนกันยายน 2561 อย่ารอช้าคลิกเลยค่ะ http://eit.or.th/training/8-30062561/

   

การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับ 1 รุ่นที่ 21

วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2561 อบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับ 1 รุ่นที่ 21 สาธิตวิธีการใช้เครื่องมือจริงๆ ให้กับผู้เข้าอบรมบรรยากาศการสอนที่เข้มข้น ท่านใดที่พลาดในรุ่นนี้สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง www.eit.or.th