สมัครสมาชิก วสท

สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก


  
     - ส่วนลดหนังสือ 25 %
     - อัตราค่าลงทะเบียนสัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงานในราคาสมาชิก
     - ส่วนลดร้านค้าต่างๆ ตามที่ วสท. กำหนด


คุณสมบัติการสมัครสมาชิก


     - จบการศึกษา ปวช./ปวส./ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมหรือจบสาขาอื่นและมีประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรม
     - บุคุคลทั่วไป (ที่ไม่ได้จบทางด้านวิศวกรรม) สามารถสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้
     - มี Transcript, ปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตร
     - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ถ้ามี)

ลงทะเบียน Online                           Download ใบสมัคร

 


พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th