เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่นี้ กระผม ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ใคร่ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังมีข้อความดังนี้

 “ การทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้น ที่จะให้เป็นไปโดยราบรื่น ปราศจากปัญหาข้อขัดแย้ง ย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะคนจำนวนมากย่อมมีความคิด ความต้องการที่แตกต่างกันไป มากบ้างน้อยบ้าง ท่านจะต้องรู้จักอดทน และอดกลั้น ใช้ปัญญา ไม่ใช้อารมณ์ ปรึกษากัน และโอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล โดยถือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้น มิใช่เหตุที่จะทำให้เป็นข้อขัดแย้ง โต้เถียงเพื่อเอาชนะกัน แต่เป็นเหตุสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้ง ทั้งในวิถีทางและการปฏิบัติงาน”

ผมขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะยึดถือ และปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ โดยจะผนึกกำลังร่วมกันทำงานกับเพื่อนวิศวกรทุกสาขา เพื่อนำความรู้ความสามารถ และเทคโลยีต่าง ๆ ด้านวิศวกรรมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ และเพื่อร่วมกันพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่นี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกสากลโลก ดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐) ได้โปรดดลบันดาลให้วิศวกรทุกท่าน เจ้าหน้าที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดได้สมปรารถนาทุกประการตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และตลอดไป

 

ดร.ธเนศ วีระศิริ

นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

 

 

 

 

"ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้  ขอน้อมนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้สมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิศวกรไทยทุก ๆ คน จงมีแต่ความสุขกายสบายใจ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีพลังในการพัฒนาชาติไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตลอดทั้งปี และตลอดไป ผมในฐานะเลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งไทยฯ ในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ นี้ จะพยายามขับเคลื่อนงานวิศวกรรมไทยทั้งวิชาการ และวิชาชีพให้ก้าวหน้ามากขึ้นในหลายมิติ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือความสามัคคีกับองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ และการช่วยเหลือสังคมให้ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี"

 

​นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ ​

เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์

    
 
 

 


พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th