เกี่ยวกับสมาชิก วสท.

     ในปัจจุบัน วสท. มีสมาชิกมากกว่า 30,000 คน ประกอบด้วยวิศวกรที่จบจากภายในและ ต่างประเทศ นายช่างเทคนิคในระดับต่างๆ ซึ่งประเภทสมาชิก แบ่งออกเป็น 7 ประเภท คือ

- สมาชิกกิตติมศักดิ์   - สมทบสมาชิก  
- วุฒิสมาชิก   - นิสิตสมาชิก  
- สามัญสมาชิก   - สมาชิกนิติบุคคล  
- ภาคีสมาชิก  

สมาชิกกิตติมศักดิ์


     วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย


สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก


 
     - ส่วนลดหนังสือ 25 %
     - อัตราค่าลงทะเบียนสัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงานในราคาสมาชิก
     - ส่วนลดร้านค้าต่างๆ ตามที่ วสท. กำหนด
     - สิทธิในการดาวน์โหลด E - Journal


คุณสมบัติการสมัครสมาชิก


     - จบการศึกษา ปวช./ปวส./ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมหรือจบสาขาอื่นและมีประสบการณ์ในอาชีพวิศวกรรม
     - บุคุคลทั่วไป (ที่ไม่ได้จบทางด้านวิศวกรรม) สามารถสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้
     - มี Transcript, ปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตร
     - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ถ้ามี)
     - ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (นิสิตสมาชิก)


  


Download Document


        ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก


        ใบขอเลื่อนประเภทสมาชิก


        ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกนิติบุคคล


        ใบสมัครนิสิตสมาชิก

 


พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th