กฏหมายที่วิศวกรควรรู้

  - กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
  - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
  - กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th