แผนแม่บทและนโยบาย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

กรรมการอำนวยการ วาระปี พ.ศ. 2560 – 2562

คำขวัญ

“วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ หลักนำวิศวกรรม ที่พึ่งประชาชน”

      “EIT: Engineering Leader Serving the People of Thailand” 

 

วิสัยทัศน์

องค์กรหลักด้านวิศวกรรมของประเทศเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในระดับสากล
 2. สร้างสรรค์งานร่วมกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
 3. พัฒนาศักยภาพของสมาชิกให้ประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้อง
 4. ส่งเสริมให้สมาชิกทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วม
 5. ส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรให้เป็นอาชีพที่มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างยั่งยืน

นโยบาย

 1. เป็นองค์กรหลักด้านวิศวกรรมของประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
 2. ส่งเสริมมาตรฐานประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม คู่มือ และตำราที่จำเป็นสำหรับสมาชิกเพื่อพัฒนาประเทศ
 3. ส่งเสริมการให้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งแนวทางการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมในทุกระดับ
 4. ส่งเสริมการให้บริการสมาชิกและประชาชน
 5. พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. พัฒนาโครงสร้างสำนักงาน และเพิ่มศักยภาพบุคลากร
 7. ส่งเสริมให้มีการใช้มาตรฐานประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมากขึ้น และประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม
 8. สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่วิชาชีพวิศวกรรมให้มากขึ้น

วัตถุประสงค์ วสท.

 1. ส่งเสริมความสามัคคี ผดุงเกียรติและส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย เผยแพร่วิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ตลอดจนประสานกับสถาบันวิศวกรรมอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีความตระหนักในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของประชาชน
 4. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการจัดทำ และพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และประมวลหลักปฏิบัติทางวิศวกรรมในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงาน ให้กับสมาชิก และบุคลากรทางวิศวกรรมของประเทศ
 5. สนับสนุน และให้ความร่วมมือในการให้คำปรึกษา และให้ความเห็นทางวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน และประเทศชาติ
 6. ส่งเสริม และพัฒนาการอบรม และทดสอบความรู้แก่สมาชิกและบุคลากรทางด้านวิศวกรรมของประเทศ
 7. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการกำหนดจรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อความเรียบร้อยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 8. รักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของสมาชิก

 

"จรรยาบรรณวิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖"

"แผ่นพับแนะนำ วสท. ฉบับภาษาอังกฤษ"

"นโยบาย และ Roadmap 2560-2562"

 


พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th