วสท. มอบของขวัญสำหรับเด็กๆ 4 ชุมชน 1 ศูนย์พัฒนาฯ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ที่กำลังจะมาถึง่
   
  วิศวกรรมโยธา วสท. จัดประชุมหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ของปี ณ เขาใหญ่
   
  วสท. ร่วมกับ ซิก้า ประเทศไทย จัดสัมมนาการวิบัติอาคาร การวิเคราะห์และการแก้ไข ณ จ.เชียงราย
   
  วสท. ร่วมกับ เหล็กสยามยามาโตะ จัดสัมมนาการออกแบบอาคารโครงสร้างเหล็กต้านแผ่นดินไหว ณ จ.เชียงราย
   
  วสท. จัดอบรมพื้นฐานความรู้วิศวกรรมพลังงาน สำหรับการข้อใบอนุญาตภาคีพิเศษ รุ่น 2
   
  วสท. ร่วมกับสภาวิศวกร จัดอบรมการออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อเตรียมเป็นสามัญวิศวกร รุ่น 10
   
  วสท. ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมโยธาแห่งกัมพูชา จัดสัมมนา การใช้โครงสร้างเหล็ก พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
   
  ไฟฟ้า วสท. จัดอบรมการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าให้มีประสิทธิผลสูงสุด เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าโดยเฉพาะ
   
  วสท. จัดอบรมทบทวนความรู้ด้านทฤษฎีโครงสร้าง เพื่อเตรียมความพร้อมสอบสามัญวิศวกร
   
  วสท. จัดอบรมทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี สำหรับบุคคลทุกสายอาชีพ
   
  วิศวกรหญิง วสท. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 58
   
  วสท. จัดโครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อมขอใบอนุญาติภาคีพิเศษ รุ่นที่ 1
   
  วสท. ร่วมกับ สภาวิศวกร จัดอบรมและปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบเครน/ปั้นจั่น่
   
  วสท. ร่วมกับ สภาวิศวกร จัดโครงการอบรมการพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่วิศวกรรุ่นใหม่
   
  วสท. จัดอบรม มาตรฐานใหม่ การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อพัฒนาความรู้ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้แก่วิศวกร
   
  สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. จัดฝึกอบรมกระบวนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งองค์ประกอบ
   
  วสท. ร่วมกับ กนอ. เปิดเวทีรับฟังความเห็นร่างข้อบังคับมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย เพื่อพิจารณาขับเคลื่อนมาตรฐานสู่อนาคตต่อไป
   
  ไฟฟ้า วสท. จัดอบรมการตรวจสอบวิเคราะห์ผลการทดสอบกาดีสชาร์จบางส่วน ในระบบไฟฟ้าแรงสูง
   
  วสท. จัดอบรมการออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 6 สำหรับวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง
   
  สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. จัดสัมมนาและเสวนา ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเพื่องานยกอาคาร สำหรับช่างทั่วไป
   
  วสท. ร่วมกับ สภาวิศวกร จัดอบรมการออกแบบติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่วิศวกร
   
  วสท. จัดโครงการอบรม การออกแบบ ตรวจสอบ และบำรุงรักษาสะพาน ตามข้อกำหนดมาตรฐาน AASHTO
   
  วสท. และ สมาคมผู้ตรวจสอบฯ ร่วมกันจัดอบรม การตรวจสอบและทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
   
  วสท. ร่วมกับ สภาวิศวกร จัดอบรมความปลอดภัยนั่งร้านและการตรวจสอบ รุ่นที่ 12
   
  เชิญร่วมงาน... วสท. ร่วมกับ กนอ. จัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับ กนอ.
   
  วสท.จัดสัมมนาวิเคราะห์คุณลักษณะ ระหว่าง สะพานแขวน และ สะพานขึง รวมถึงความเหมาะสมในการเลือกใช้
   
  สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen รุ่นที่ 4
   
  วสท. ร่วมกับสภาวิศวกรจัดโครงการอบรม การออกแบบและคำนวณคอนกรีตอัดแรง รุ่นที่ 4
   
  วสท. ร่วมกับ โยธา ม.เกษตร และสมาคมคอนกรีต จัดสัมมนา มะเร็งคอนกรีต ครั้งที่ 6
   
  วสท. ร่วมกับสภาวิศวกร จัดอบรมการออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 26
   
  วสท. จัดสัมมนาหัวข้อ Fire Protection Systems Testing and Maintenance with NFPA standards
   
  วสท. จัดสัมมนาเทคนนิดควบคุมต้นทุนก่อสร้าง รุ่นที่ 12 เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน
   
  วสท. จัดอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบภาคีพิเศษ รุ่นที่ 19
   
  วสท. จัดอบรมการตรวจสอบรอยแตกร้าวและวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อพัฒนาวิศวกรให้มีความชำนาญ
   
  วสท. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การประมาณราคางานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่
   
  วสท. ร่วมกับ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จัดสัมมนาการออกแบบและติดตั้งท่อระบบดับเพลิงอัตโนมัติเพื่อความคุ้มค่าในงานก่อสร้าง
   
  สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. จัดอมรม การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ รุ่นที่ 14
   
  สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. จัดอบรม วิศวกรรมบริหารอาคาร เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน รุ่นที่ 1
   
  วสท. ร่วมกับ สภาวิศวกร จัดอบรม การควบคุมและบริหารการก่อสร้าง รุ่นที่ 47
   
  คอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ CADi จัดอบรมหลักสูตร 2D CADD เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้โปรแกรม
   
  วสท. ร่วมกับ สภาวิศวกร จัดอบรมการบริหารโครงการและการควบคุมงบประมาน สำหรับผู้ประกอบการและผู้รับจ้าง
   
  วสท. จัดฝึกอบรบการใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรด ระดับ 1 รุ่นที่ 16
   
  เครื่องกล วสท. จัดอบรมการบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 18
   
  วสท. จัดอบรมการติดตั้งและการตรวจสอบปั้นจั่นหอสูง แบบเจาะลึก เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   
  สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. จัดอบรมการตรวจสอบและแก้ไขอาคารเก่า เพื่อพัฒนาวิศวกรให้มีความชำนาญในการวิเคราะห์อาคารเก่า
   
  วิศวกรรมไฟฟ้าจัดอบรม มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 4 ณ ไบเทค บางนา
   
  วสท. จัดอบรมการประเมินความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย เพื่อให้วิศวกรได้ทำความเข้าใจและจัดทำ EIA ส่งกรมโรงงาน
   
  วสท. ร่วมกับสภาวิศวกร เปิดการอบรมเรื่องการออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร รุ่นที่ 9
   
  วสท. จัดอบรมการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีความชำนาญ
   
  คณะกรรมการต่างประเทศ วสท. จัดเสวนา เปิดพรหมแดนวิศวกรอาเซียน เพื่อบ่งบอกประโยชน์ของการเป็นสมาชิก AER
   
  วสท. ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมโยธาประเทศญี่ปุ่น จัดประชุมทางวิชาการ Innovation Engineering and Techniques for Mitigation of Geo-Hazards
   
  วสท. จัดสัมมนาพิเศษถอดบทเรียนแผ่นดินไหวประเทศเนปาลสู่การรับมือของประเทศไทย
   
  ไฟฟ้า วสท. ร่วมงาน แถลงข่าวงานแสดงสินค้า Wire & Tube Southeast Asia 2015 ของ บริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย พร้อมทั้ง ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า
   
  วสท. จัดอบรมมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า พ.ศ.2556 (ฉบับใหม่) รุ่น 3/2558
   
  TUTG วสท. จัดบรรยายพิเศษ การขุดดินลึกเพื่อจัดการระบบอุโมงค์ภายในเมืองในมีประสิทธิภาพ
   
  วสท. ร่วมกับ กนอ. ตรวจประเมินความปลอดภัยโรงงานอุตสาหกรรม (นำร่อง)
   
  วสท. จัดอบรมการออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 25 เพื่อการวางพื้นฐานการป้องกันอัคคีภัย
   
  วสท. ร่วมกับ สภาวิศวกร จัดโครงการอบรมการออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็นขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 5
   
  วิศวกรรมไฟฟ้า วสท. ร่วมกับ สภาวิศวกร จัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยให้ดีขึ้น
   
  ความปลอดภัย วสท. จัดอบรมและฝึกปฎิบัติความปลอดภัยนั่งร้านและการตรวจสอบ รุ่นที่ 11
   
  คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. จัดอบรมแบบเร่งรัด พร้อมจัดสอบใบรับรอง หลักสูตร Data Security
   
  ไฟฟ้า วสท. จัดอบรม LED Product เพื่อประยุกต์ใช้ในโครงการอาคารเขียว
   
  สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. จัดอมรบทบทวนความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมสอบสามัญวิศวกร
   
  วสท. จัดอบรม การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 5
   
  วสท. จัดฝึกอบรมและปฏิบัติสำหรับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบเครน-ปั้นจั่น
   
  คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ CADi จัดอบรมหลักสูตร 2D CADD
   
  วิศวกรรมไฟฟ้า วสท. จัดอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเพิ่มค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์และการแก้ไขปัญหาฮาร์มอนิก
   
  สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. จัดสัมมนากฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้ เพื่อสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์ก
   
  ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย วสท. จัดอบรม การออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 24
   
  คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ CDL Thailand จัดฝึกอบรม ICT Literacy & Data Communications พร้อมจัดสอบให้ใบรับรอง
   
  เครื่องกล วสท. ร่วมกับ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย จัดสัมมนาการใช้และบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นขนาดเล็ก
   
  วิศวกรรมไฟฟ้า วสท. จัดอบรมการจัดการดาตาเซนเตอร์ เพื่อสร้างประสิทธิภาพด้านพลังงาน
   
  วิศวกรรมความปลอดภัย วสท. จัดอบรมสำรวจและวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้นรุ่นที่ 6 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่วิศวกร
   
  ปฐพี วสท. จัดแข่งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 3
   
  วิศวกรรมความปลอดภัย วสท. นำผู้เข้าอบรมศึกษาดูงานระบบความปลอดภัยฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช
   
  วิศวกรรมสำรวจ วสท. จัดโครงการศึกษาดูงาน รัฐสภาแห่งใหม่
   
  คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ วสท. ลงพื้นที่ชม โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 2
   
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
   
  วสท. จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการประกันภัยภายใต้หัวเรื่อง ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ รุ่นที่ 14
   
  วิศวกรรมเครื่องกล วสท. จัดอบรมการบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 16
   
  วิศวกรรมไฟฟ้า วสท. จัดอบรมมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ฉบับปรับปรุงใหม่
   
  วิศวกรรมสำรวจ วสท. เปิดหลักสูตรโปรแกรมไพทอน เพื่องานทางวิศวกรรม ครั้งที่ 2
   
  วสท. จัดฝึกอบรมทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี เพื่อพัฒนาองค์กรสู่เวทีตลาดโลก
   
  สถาบันวิศวพัฒน์ วสท. จัดอบรมการบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ เพื่อพัฒนาด้านการบริหารให้องค์กรวิศวกรรม
   
  วสท. จัดอบรม การออกแบบโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 4 เพื่อพัฒนาวิศวกรโยธาในประเทศ
   
  วสท. เปิดเสวนา ร่างแผ่นยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ ฉบับ คสช. เพื่อเสนอแนวทางตามหลักวิศวกรรม
   
  โครงการศึกษา และดูงาน "การก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน (สายสีน้ำเงิน)"
   
  โครงการศึกษา และดูงานระบบความปลอดภัยในอาคาร
   
  โครงการอบรมเรื่อง "การพิจาณาข้อมูลดิน และการออกแบบการรับน้ำหนักเสาเข็ม"
   
 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th