1. โครงการศึกษา และดูงานระบบความปลอดภัยในอาคาร
2. โครงการศึกษา และดูงาน "การก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน (สายสีน้ำเงิน)"
3. โครงการอบรม "พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และบุคลทั่วไป (เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร) รุ่นที่ 16"
4. การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้า และระบบสารสะอาดดับเพลิง
5. โครงการสัมมนาเรื่อง มะเร็งคอนกรีต ครั้งที่ 5 "การเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตจากปัญหา Alkali Aggregate Reaction"
6. การฝึกอบรมเชิงวิชาการ ด้านวิศวกรรมสำรวจเพื่องานทางวิศวกรรม หลักสูตร "การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน เพื่องานทางวิศวกรรม"
7. การบรรยายพิเศษเรื่อง "State of the Art – Injection Material in Tunnel Engineering"
8. วสท. จัดงานแสดงเทคโนโลยี และการประชุมวิศวกรรมปฐพีแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (National Exhibition and conference of Geotechnical Engineering Society of Thailand)
9. การอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบประเมินภายใน ( Internal Auditors)
10. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบเครน/ปั้นจั่น"
11. โครงการอบรมหลักสูตร "ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับแรงดันด้านข้าง และกำแพงกันดิน"
12. โครงการอบรม "การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวด้วยวิธีพลศาสตร์"
13. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen รุ่นที่ 2"
14. โครงการอบรม และศึกษาดูงาน "การประกอบ และติดตั้งโครงสร้างเหล็ก"
15. การฝึกอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง "การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ : ระดับ 1 รุ่นที่ 12"
16. การอบรมเรื่อง "การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) หลักสูตรที่ 2"
17. การอบรมเรื่อง "การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 15"
18. การอบรมและฝึกปฏิบัติงานเรื่อง "สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น รุ่นที่ 5"
19. การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง "การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า หลักสูตรที่ 1"
20. การอบรมเรื่อง "ระบบควบคุมการแพรกระจายควันไฟ และการอพยพ" ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
21. การอบรมเรื่อง "วิธีการ และเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 8"
22. การฝึกอบรมเรื่อง "การวางผังบริเวณ งานบริเวณ และต้นไม้ใหญ่ในการงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3"
23. การสัมมนาเรื่อง "อุปกรณ์ฝังยึดในคอนกรีต อุปกรณ์ป้องกันไฟ และควันลามเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาคารอย่างไร"
24. โครงการอบรมหลักสูตร "การพิจารณาข้อมูลดิน และการออกแบบการรับน้ำหนักเสาเข็ม"
25. การฝึกอบรมเรื่อง "การใช้ Multi-Cost Code ในงาน Cost Engineering สำหรับอาคาร รุ่นที่ 2"
26. โครงการก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
27. การบรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน"
28. โครงการอบรมหลักสูตร "พื้นฐานทฤษฎีโครงสร้าง ( Structural Theory)"
29. In house Training "ผลกระทบจาก AEC ต่อวิชาชีพวิศวกรรม รุ่นที่ 4"
30. ประชาพิจารณ์ "มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในสวนสนุก (Safety Standards of Management in the Amusement Parks)"
31. 1st MES-EIT Joint Seminar Theme: "Dam Technologies and Maintenance"
32. การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) ประจำปี 2557 รุ่นที่ 5
33. EIT-JSCE Joint International Symposium on International Human Resource Development for Disaster-Resilient Countries 2014
34. การบรรยายพิเศษเรื่อง "Mountain Tunnel – TBM Technology, Application and Construction Techniques"
35. การอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินภายนอก (External Auditors)"
36. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบ ประเมิน และเสริมกำลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใต้แรงกระทำแผ่นดินไหว"
37. 1st MES-EIT Joint Seminar Theme: "Dam Technologies and Maintenance"
38. โครงการอบรมเรื่อง "Cost Control For Large Building Project รุ่นที่ 3"
39. โครงการก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
40. "โครงการก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต"
41. การสัมมนาเรื่อง "Corrosion Protection with Ferrogard Technology for Reinforced Concrete Structure and Monitoring Technics (การป้องกัน และยับยั้งการเกิดสนิม ด้วยเทคโนโลยี เฟอร์โรการต์ สำหรับโรงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และเทคนิคการตรวจสอบ และเฝ้าระวัง)"
42. การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง "การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ : ระดับ 1" จัดให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 1
43. การบรรยายพิเศษเรื่อง "Direct Analysis of Steel Frames – Background, Theory and Practice"
44. โครงการอบรม "หลักสูตรสำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ (OVERHERD CEANE) ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และให้สัญญาณมือ"
45. "โครงการก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน"
46. โครงการอบรมหลักสูตร "การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน เตรียมความพร้อมสู่วิศวกร AEC"
48. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 9"
49. เสวนาวิชาการเรื่อง "แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับบริหารการจัดการน้ำของประเทศ"
50.วสท. ร่วมกับ กนอ. ตรวจประเมินความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม ณ บริษัท พีทีที ฟีนอล จากัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
51. การอบรมเรื่อง "มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (รุ่นที่ 4 )"
52. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับองค์กรในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 11"
53. การอบรม Train The Trainer สำหรับวิทยากร และผู้ตรวจประเมิน หลักสูตร "การจัดการความปลอดภัยกระบวนการ (Process Safety Management)"
54. การสัมมนาเรื่อง "แผ่นดินไหวภัยใกล้ตัว และเทคโนโลยีการเสริมความแข็งแรงอาคารต้านแผ่นดินไหว"
55. วสท. ร่วมกับ กนอ. ลงนามความร่วมมือโครงการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม (Plant Integrity Audit)
56. โครงการอบรมเรื่อง "การออกแบบฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับวิศวกรโครงสร้าง รุ่นที่ 5"
57. การสัมมนาเรื่อง "เทคนิคการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง รุ่นที่ 11"
58. การอบรมหลักสูตร "ความรู้เรื่องกฎหมายการก่อสร้าง รุ่นที่ 12"
59. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS GEN"
60. การอบรมวิศวกรงานระบบไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2557/2 หลักสูตรที่ 2 "Transmission and Distribution System"
61. การสัมมนาเรื่อง "ความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์โดยสาร และกรณีศึกษา"
62. การบรรยายพิเศษเรื่อง "Steel Fibre Reinforced Concrete – Material Technology for Underground and Industrial Floor Construction"
63. โครงการสัมมนา "แนวทางการตรวจสอบ การดัดแปลง และการเสริมกำลังโครงสร้าง อย่างปลอดภัย และถูกวิธี รุ่นที่ 3"
64. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 21"
65. การอบรมเรื่อง "การวัดวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า และวิธีการแก้ไขปัญหา (ทฤษฎี และปฏิบัติ) รุ่นที่ 6"
66. วสท. จัดเทคนิคพิจารณ์โครงการ "แนวทางการออกแบบ (Engineering Design Guide) ผลิตภัณฑ์เครื่องรับ และแปลงสัญญาณคลื่นโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Digital Set-Top Box) ของประเทศไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตัล กสทช.# มส. 4002 - 2555"
67. การอบรมมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (รุ่นที่ 3)
68. การสัมมนาวิชาการ "Co-Innovation แนวคิด และกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมร่วม เพื่อการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ( Co-Innovation for Sustainable Social and Economic Development)"
69. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การป้องกันฟ้าผ่า และการต่อลงดิน"
70. การประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการบริหารโครงการไอซีที (ICT Project Manager's Standard)
71. วสท. เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูล Data Center บริษัท Interlink Communication Public Company Limited
72. การอบรมปฏิบัติการหลักสูตร "การออกแบบอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น รุ่นที่ 10" (เพื่อรองรับการสอบสัมภาษณ์เลื่อนระดับจากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกร)
73. วสท. ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
74. การฝึกอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อน อินฟราเรดอย่างมืออาชีพ : ระดับ 1 รุ่นที่11 Professional Training on "Professional In Infrared Thermography Certification : Level 1"
75. การอบรมเรื่อง "การออกแบบโครงสร้างเหล็ก เพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร รุ่นที่ 4"
76. การอบรมมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (จังหวัดระยอง)
77. การอบรมมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (จังหวัดขอนแก่น)
78. การอบรมเรื่อง "การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบเครน/ปั้นจั่น"
79. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับองค์กรในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 10"
80. โครงการศึกษาดูงาน "การตัดเสาโฮปเวลล์ในโครงการรถไฟฟ้าสีแดง"
81. การสัมมนาเรื่อง "ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor's All Ricks) รุ่นที่ 13"
82. การอบรม และฝึกปฏิบัติงาน หลักสูตร "สำรวจ และการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น รุ่นที่ 4"
83. การอบรมเรื่อง "สำคัญที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรทราบ (HR for NON & Labor Law)"
84. โครงการอบรมเรื่อง "วิธีการ และเทคนิคการตรวจสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 7"
85. การฝึกอบรมเรื่อง "กระบวนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ (เน้นโครงการที่อยู่อาศัย)"
86. โครงการอบรมเรื่อง "การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีกำลัง (เตรียมความพร้อมสู่สามัญวิศวกร)"
87. การอบรมเรื่อง "การออกแบบจุดต่อ และการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป"
88. การอบรมเรื่อง "ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 8" เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
89. การอบรมเรื่อง "การพิจารณาข้อมูลดิน และการออกแบบการรับน้ำหนักเสาเข็ม"
90. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การตรวจสอบ และทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษา และความปลอดภัย" (ทฤษฎี และปฏิบัติ) รุ่นที่ 35
91. การอบรมเรื่อง "ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 8"
92. การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง "การควบคุม และการบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 43"
93. โครงการสัมมนาเรื่อง "การออกแบบ และการใช้งานโครงสร้างเหล็ก"
94. โครงการเสวนาเรื่อง "ลุ่มเจ้าพระยาขาดน้ำ : ธรรมชาติหรือผลจากการบริหารจัดการ"
95. การบรรยายพิเศษเรื่อง " โครงข่ายอุโมงค์ส่งน้ำ และการซ่อมแซมบำรุงรักษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
96. การอบรมเรื่อง "ผู้ตรวจสอบอาคาร"
97. In-House Training เรื่อง "การควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง"
98. การประชุมโต๊ะกลมเรื่อง "ภัยพิบัติจากไฟไหม้บ่อขยะกับแนวทางการป้องกัน และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"
99. การอบรมเรื่อง "การวางผังบริเวณ งานบริเวณ และต้นไม้ใหญ่ในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2"
100. การอบรมเรื่อง "ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม Industrial Piping System รุ่นที่ 5"
101. การอบรมเรื่อง "การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 5"
102. การอบรมเรื่อง "การออกแบบการแบ่งส่วนอาคาร (Fire Compartment)"
103. การอบรมเรื่อง "การออกแบบโครงสร้างเหล็ก เพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร รุ่นที่ 4"
104. โครงการเสวนาเรื่อง "จากปัญหาน้ำประปาเค็ม และภัยแล้ง...สู่ทิศทางการอนุรักษ์แหล่งน้ำประปาอย่างยั่งยืน"
105. การอบรมเรื่อง "การออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Google Sketch up"
106. วสท. เข้าเยี่ยมชมโรงงานทดสอบการทนไฟของสายไฟฟ้า บริษัทจรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
107. การสัมมนาเรื่อง "การออกแบบ และก่อสร้างอาคารด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป รุ่นที่ 7"
108. การอบรมเรื่อง "การออกแบบโครงสร้างเหล็ก เพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร รุ่นที่ 4"
109. การอบรมเรื่อง "การบริหารงานซ่อมบำรุง แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 13"
110. การอบรมมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (รุ่นที่ 2)
111. การอบรมวิศวกรงานระบบไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2557/1 หลักสูตรที่ 4 "การป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้าง และการป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้า"
112. การฝึกอบรมเรื่อง "Building Performance Simulation & Comfort Building รุ่นที่ 3"
113.โครงการฝึกอบรมเรื่อง "คอนกรีตวิทยา (Concrete Technology) รุ่นที่ 1"
114. In-house Training "ผลกระทบจาก AEC ต่อวิชาชีพวิศวกรรม รุ่นที่ 3"
115. การอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา
116. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวขั้นสูง รุ่นที่ 7"
117. In-house Training "การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ"
118. โครงการอบรมหลักสูตร "ความรู้เรื่องกฎหมายการก่อสร้าง รุ่นที่ 11"
119. วสท. ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
120. โครงการฝึกอบรม และสอบเพื่อรับการรับรอง (Certification) แห่งภูมิภาคอาเซียน "หลักสูตรผู้จัดการพลังงานระดับอาเซียน รุ่นที่ 3"
121. การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่ (มาตรฐานฉบับใหม่)
122. การอบรมวิศวกรงานระบบไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2557/1 หลักสูตรที่ 2 "Transmission and Distribution System"
123. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบ และการติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 20"
124. การฝึกอบรม เรื่อง "Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 8 "
125. การเทคนิคพิจารณ์เรื่อง "มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การประเมินความเสี่ยงแบบริสก์เมตริกซ์"
126. การประชุมเรื่อง การต่อต้านคอร์รัปชั่นในการก่อสร้าง
127. วสท. ได้รับบริจาคโน้ตบุ๊คจากไอบีเอ็ม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เรียบเรียงโดย ดร. ชวลิต ทิสยากร วุฒิไฟฟ้า และวุฒิคอมพิวเตอร์ วสท.
128. การอบรมวิศวกรงานระบบไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2557/1 หลักสูตรที่ 1 "Substation Equipment and Protective Relaying"
129. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับองค์กรในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 9"
130. ประชุม 4 สมาคมวิชาชีพ ครั้งที่1/2557
131. วสท. ลงนามร่วมกับ กสทช.ในการรับทุนโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยฯ 
ของ กสทช. (ประเภทที่ 1 ) ประจำปี 2556
132. การบรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมของวิศวกร สู่ประชาคมอาเซียน
133. การอบรมมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (รุ่นที่ 1 กรุงเทพฯ)
134. เทคนิคพิจารณ์เรื่อง "มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน"
 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th