วิศวกรรมไฟฟ้า วสท. จัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เพื่อให้วิศวกรตระหนักถึงความสำคัญระบบความปลอดภัยให้ดีขึ้น

 


เมื่อวันพฤหัส (15 ธ.ค.59) ที่ผ่านมา ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. จัดการอบรมหัวข้อเรื่อง “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า” โดยหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับรู้ถึงวิธีการทำงานกับระบบไฟฟ้าที่ถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งสามารถเลือกใช้อุปกรณ์และวิธีการป้องกันอันตรายได้อย่างเหมาะสมตามกฎกระทรวง ที่กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ของกระทรวงแรงงาน ไว้อีกด้วย

 


1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th