วสท. จัดอบรมหลัสูตรการพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่วิศวกรรุ่นใหม่

 


เมื่อวันพุธ (5 ต.ค. 59) ที่ผ่านมา ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง วสท. ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข” โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.ธเนศ วีระศิริ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการคลีนิกช่าง วสท. มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม โดยการอบรมดังกล่าว จะมุ่งเน้นให้เหล่าวิศกรรุ่นใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ พิจารณาข้อมูลดิน ฐานราก รวมไปถึงวิธกีการแกไขอย่างถูกวิธี ซึ่งประสบการณ์ตรงจากวิทยากรจะสามารถช่วยให้วิศวกรรุ่นใหม่ได้พัฒนามากยิ่งขึ้น โดยการอบรมนี้จะจัดขึ้น 3 วัน ตั้งแต่ วันที่ 5-7 ตุลาคม 2559

 


1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th