วิศวกรรมไฟฟ้า วสท. จัดอบรมมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ฉบับปรับปรุงใหม่

 

เมื่อวันศุกร์ (23 ก.ย. 59) ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดอบรมเรื่อง “มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่)” เนื่องจากมีการปรับปรุงมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ขึ้น ตาม มอก.11-2553 ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐาน IEC โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือเรื่องของข้อกำหนดต่างๆ เช่น การเดินสาย และขนาดกระแสของสายไฟฟ้า เป็นต้น อีกทั้งยังมีการเพิ่มข้อกำหนดสำหรับการติดตั้งในสถานที่เฉพาะ ดังนั้น ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจตรงกันใน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานอีกด้วย

 


1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th