วสท. จัดอบรมและปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบเครน/ปั้นจั่น

 


เมื่อวันที่ 7-10 ก.ค. ทีผ่านมา คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้จัดการฝึกอบรมและปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบเครน/ปั้นจั่น” ซึ่งก็ดำเนินการจัดมาจำนวนหลายรุ่นแล้วด้วยกัน และในทุกครั้งก็ได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมสมัครโครงการเป็นจำนวนมาก โดยในแต่ละรุ่นผู้เข้าอบรมจะได้รับการฝึกทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หัวข้อดังกล่าวจะเน้นไปในเรื่องของการตรวจสอบเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตามระบบบริหารงาน ISO9001, ISO14001 และ มอก.18001 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบเครื่องจักรทุ่นแรงประเภทเครน/ปั่นจั่น นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับการฝึกภาคปฏิบัติ ในสถานที่จริง ได้เรียนรู้การตรวจสอบจริงจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงอีกด้วย


 

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

09

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th