ไฟฟ้า วสท. จัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามประกาศสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

วันนี้ (22 เม.ย. 59) ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. จัดโครงการอบรม หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า” ซึ่งในปี 2559 นี้ทำการดำเนินมาเป็นรุ่นที่ 2 แล้ว โดยสืบเนื่องมาจาก กฏกระทรวง ของกระทรวงแรงงาน ได้ กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558 ขึ้นใหม่ ทำให้ทาง วสท. ได้นำกลับมาปรับในตัวของมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า ในสถานที่ทำงาน และได้จัดการอบรมขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอตัวมาตรฐานที่ปรับขึ้นใหม่ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบถึงกฏ ต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นใหม่ เป็นการเพิ่มทักษะ และความรู้ใหม่

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th