วสท. ร่วมกับ กนอ. จัดอบรม ผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Auditors) การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต จ.ระยอง

 

เมื่อวันที่ 23-26 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Auditors) การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต” ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน ให้กับผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินภายในของโรงงานอุตสาหกรรม (Plant Integrity Audit) ตาม “มาตรฐานและข้อกำหนดการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management : PSM)” ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการตรวจประเมินด้านปลอดภัยของโรงงานฯ ซึ่งโรงงานที่เข้าเกณฑ์จะต้องดำเนินการตามข้อกำหนด PSM และมีการตรวจประเมินภายในโดยผู้ตรวจประเมินภายในของโรงงานปีละครั้ง พร้อมจัดเตรียมเอกสารการตรวจประเมินภายใน ไว้สำหรับประกอบการตรวจประเมินโดยผู้ตรวจประเมินภายนอก (External Auditors) อีกด้วย

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th