วสท. จัดอบรมการประเมินความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย รุ่นที่ 2

 

วันนี้ (11 มี.ค. 59) ณอาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย วสท. จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการณ์ หัวข้อเรื่อง “การประเมินความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย (Risk Assessment for Safety and Health)” ซึ่งการประเมินความเสี่ยงถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจ และสามารถวางแผนการประเมินความเสี่ยงได้อย่างมีความมั่นใจมากขึ้น รวมถึงได้แนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำ EIA และส่งรายงานกรมโรงงานอีกด้วย

 

1

 

2

 

3

 

4

 

54

 

6

 

7

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th