วสท. ร่วมกับ กนอ. จัดอบรมผู้ตรวจสอบประเมินภายนอก เพื่อพัฒนาผู้ตรวจประเมินให้มีประสิทธิภาพ

 

เมื่อวันที่ 8-10 มี.ค. ที่ผ่านมา ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) มีการจัดอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินภายนอก (External Auditors) การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต” ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินในโครงการตรวจประเมินการบริหารความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมให้ ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการกระบวนการผลิตและเป็นการปรับความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดย กนอ. ร่วมกับ วสท. ซึ่งตามที่มีข้อตกลงความร่วมมือในโครงการตรวจประเมินการบริหารความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม (Plant Integrity Audit) ระยะที่ 3 (ปี 2557–2559) โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดทำคู่มือตรวจประเมินความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม และ คณะทำงานหลักสูตรฝึกอบรมโครงการตรวจประเมินการบริหารความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนในการตรวจประเมินความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรมตามข้อกำหนดการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management: PSM) ซึ่งโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินความปลอดภัยจะเตรียมเอกสารที่ได้รับการรับรองสำหรับการขอและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานต่อไป

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th