วสท. ร่วมกับสภาวิศวกร จัดอบรมการตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร พัฒนาวิศวกรให้มีความพร้อมสำหรับงานไฟฟ้า


เมื่อวันเสาร์ (30 ม.ค. 59) ที่ผ่านมา ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. ร่วมกับ สภาวิศวกร จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย” จัดขึ้นครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 41 ซึ่งจะมีทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้จากการตรวจสอบจริงที่ทางฝ่ายอบรมได้จัดเตรียมไว้ให้ และจะได้ความรู้อย่างเต็มที่จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การอบรมดังกล่าวก็เพื่อปลูกฝังให้วิศวกรผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอาคาร ได้มีความใส่ใจในการบำรุงรักษา และความปลอดภัย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องคอยระวัง เพราะถ้าปฏิบัติงานด้วยความประมาท ก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต้อชีวิตและทรัพย์สินได้

 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

 

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th