วันที่ งานอบรม/สัมมนา/เสวนา  
   
22-23/01/59 ออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน ...Download
23/01/59 การเพิ่มทักษะและศักยภาพด้านการสำรวจเพื่องานก่อสร้าง ...Download
03/02/59 TUTG Tea talk ...Download
   
24/02/59 โครงการศึกษาดูงานและสาธิต การตรวจสอบและทดสอบสำหรับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก ...Download
26-27/02/59 พื้นฐานความรู้ ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 4 ...Download
27-28/02/59 การอบรมเรื่อง การประมาณราคากลางงานราชการ ...Download
2-4/03/59 โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 20 ...Download
4-6/03/59 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ...Download
4-5/03/59 โครงการอบรมเรื่อง การตรวจสอบและการเลือกใช้สลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 3 ...Download
5/03/59 การอบรมเชิ่งวิชาการหลักสูตรภาษาไพทอน เพื่องานวิศวกรรม ...Download
5-6/03/59 โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการ การออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Google Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 10 ...Download
12/03/59 เคล็ดลับความสำเร็จเลขาณุการในงานวิศวกรรม ...Download
15/03/59 การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุน วสท. ในระบบบัญชีก่อสร้างในประเทศไทยในปัจจุบัน ...Download
15-16/03/59 การสัมมนาในงาน มหกรรมดาตาเซนเตอร์ ...Download
16-17/03/59 3D CADD รุ่นที่ 1 ...Download
17/03/59 โครงการสัมมนาเรื่อง เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน...กำลังสูง ทางเลือกใหม่ของการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ...Download
19-20/03/59 โครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบฐานรากเสาเข็ม Cement Columm ...Download
30/03/59 การเสวนาเรื่อง แนวทางเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ...Download
2-3/04/59 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการด้านที่พักอาศัย ...Download
8/04/59 การสัมมนาเรื่อง บทเรียนจากเหตุเพลิงไหม้ แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงอาคารเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย ...Download
9/04/59 การสัมมนาเรื่อง การวิบัติของอาคาร การวิเคราะห์หาสาเหตุ และการแก้ไขซ่อมแซม รุ่นที่ 1 ...Download
9-10/04/59 การคำนวณ ออกแบบ ถังเก็บน้ำ คสล. ...Download
21-24/04/59 Access Database ...Download
26/04/59 การสัมมนาเรื่อง กรณีแผ่นดินไหว ญี่ปุ่น เอกวาดอร์ ... ไทย ? ...Download
28-29/04/59 กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการจัดการวิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ...Download
28/04/59

Overcoming design challenges for specialstructures in Thailand and around the world ...Download

28/04/59 การสัมมนาเรื่อง การวิบัติของอาคาร การวิเคราะห์หาสาเหตุ และการแก้ไขซ่อมแซม รุ่นที่ 2 ...Download
29-30/04/59 การอบรมเรื่อง การออกแบบจุดต่อและก่อสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 7 ...Download
11/05/59 การเสวนาเรื่อง การเปิดธุรกิจงานวิศวกรรมสู่ ASEAN สำหรับสมาชิก AER และผู้ที่สนใจทั่วไป ...Download
14/05/59 การวิบัติของอาคาร การวิเคราะห์หาสาเหตุ และการแก้ไขซ่อมแซม รุ่นที่ 3 ...Download
18/05/59 การใช้เทคโนโลยีญี่ปุ่นสำรวจโพรงใต้พื้นถนนในประเทศไทย ...Download
18/05/59 Macro Synthetic Fibre reinforced shotcrete for underground construction ...Download
25-27/05/59 การฝึกอบรมอุโมงค์ในชั้นดิน ...Download
27-29/05/59 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทษไทย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 2 ...Download
   
4-5/06/59 หลักสูตรการอบรมเรื่อง วิศวกรรมบริหารอาคารเพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน รุ่นที่ 2 ...Download
7-9/06/59 Data Networking ...Download
8/06/59 การคำนวณกระแสวงจร และแรงดันตก ...Download
14/06/59 การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างในการจัดทำ BOQ งานอาคาร ...Download
16/06/59 การก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าชานเมื่อง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต ...Download
18/06/59 การวิบัติอาคาร การวิเคราะห์หาสาเหตุ และการแก้ไขซ่อมแซม รุ่นที่ 4 ...Download
   
25/06/59 งานเสวนา ผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรม (REUNION) ...Download
2/07/59 การฝึกอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนเพื่องานทางวิศวกรรมครั้งที่ 4 ...Download
2-3,9-10/07/59 โครงการอบรมวิศวกรงานระบบไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2559/2 ...Download
5/07/59 โครงการศึกษาและดูงาน อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ...Download
6/07/59 โครงการสัมมนาเรื่อง เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน...กำลังสูง ทางเลือกใหม่ของการก่อสร้าง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม ...Download
14-15/07/59 หลักสูตรการอบรมเรื่อง การออกแบบระบบประปาและระบบท่อสุขาภิบาลในอาคาร ...Download
26-27/07/59 การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การตรวจสอบดีสชาร์จบางส่วนในอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าแรงสูง ...Download
26/07/59 การสัมมนาเรื่อง การทำสัญญาระดับสากล ...Download
27/07/59 การฝึกอบรม เรื่อง การใช้ Multi-cost code ในงาน Cost engineering สำหรับงานอาคาร ...Download
28/07/59 การเสวนา จัดการขยะอย่างไรให้ยั่งยืน ...Download
30-31/07/59 การอบรมและฝึกปฏิบัติการ การตรวจสอบเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วเพื่อความปลอดภัย ...Download
3-4/08/59 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน) ...Download
6-7/08/59 โครงการอบรมหลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ ...Download
10/08/59 โครงการอบรมเรื่อง "COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT" รุ่นที่ 6 ...Download
20-21/08/59 โครงการอบรมเจาะสำรวจดิน ...Download
20-21/08/59 อบรมหลักสูตร การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำ คสล. ...Download
24-25/08/59 Engineering Technology and Roles of Engineers on Disaster Management in ASEAN ...Download
25/08/59 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกีบไฟฟ้า รุ่น3/2559 ...Download
26-27/08/59 การอบรมเชิงวิชาชีพ การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน ...Download
26-27/08/59 การอบรมและฝึกปฏิบัติการ ความปลอดภัยนั่งร้านและการตรวจสอบ รุ่นที่ 14 ...Download
1/09/59 โครงการอบรมหลักสูตร การวางผัง ...Download
2-4/08/59 โครงการอบรมเชิงวิชาการ องค์ความรู้ในงานวิศวกรรมปฐพี และการนำไปประยุกต์ใช้รุ่นที่ 1 ...Download
8/09/59 โครงการอบรมหลักสูตร งานเสาเข็ม ...Download
15/09/59 งานระบบป้องกันดิน ...Download
17-18-09/59 การอบรมและฝึกปฏิบัติการ การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบดับเพลิงอัตโนมัติเบื้องต้น ...Download
17-18/09/59 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 2/2559 ...Download
22/09/59 การวิบัติอาคาร การวิเคราะห์หาสาเหตุ และการแก้ไขซ่อมแซม รุ่นที่ 5 ...Download
22/09/59 Concrete Asia 2016 ...Download
22/09/59 งานฐานราก ...Download
21-23/09/59 NFPA 101 : Life Safety Code ...Download
24-25/09/59 อบรมเรื่อง ความรู้ทางโลหะวิทยาเพื่อการเลือกใช้งานเหล็กและอะลูมิเนียม ...Download
27/09/59 โครงการอบรม เรื่อง 2D CAD รุ่นที่ 8 ...Download
28/09/59 อบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างในงานจัดทำ BOQ อาคารรุ่นที่ 2 ...Download
30/09/59 สัมมนา เทคนิกการใช้งานระบบล็อคและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 1 ...Download
5-7/10/2559 โครงการอบรม การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข ...Download
7-8/10/59 หลักสูตรการอบรมเรื่อง วิศวกรรมบริหารอาคารเพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน รุ่นที่ 3 ...Download
8-9/10/59 อบรมการบัญชีบริหารสำหรับวิศวกร และผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี ...Download
12/10/59 โครงการอบรม เรื่อง 2D CAD รุ่นที่ 9 ...Download
19/10/59 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่น4/2559 ...Download
21/10/59 การอบรมเรื่อง easy business english conversation ...download
3-6/11/59 การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 49 ...Download
10-11/11/2559 อบรมเรื่อง 3D CAD ...Download
XX/11/59 การฝึกอบรมอุโมงค์ในชั้นหิน ...Download
29/11/59 โครงการอบรม เรื่อง 2D CAD รุ่นที่ 10 ...Download
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 


สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th