วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดทอดผ้าป่า ณ วัดถ้ำขาม ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

24 มีนาคม 2561 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดทอดผ้าป่า ณ วัดถ้ำขาม ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เพื่อซ่อมแซมกุฎิพระที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ จ.สกลนคร เมื่อปี 2560 มีผู้มีจิตศรัทธาจากสมาชิกวิศวกร ร่วมทำบุญทั้งที่ กรุงเทพฯ และที่จังหวัดสกลนคร รวมเป็นเงิน 376,149 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)
กรรมการ วสท. ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. คุณทศพร ศรีเอี่ยม, คุณบุษกรแสนสุข กรรมการ อำนวยคุณประสงค์ ธาราไชย ที่ปรึกษาสมาคม คุณนันทัชพร ศรีจาด คุณ สุริยา ปัตโชติ ตัวแทนวิศวกรอาสา วสท. เจ้าหน้าที่ วสท. พร้อมชาวบ้าน มอบเงินจำนวนดังกล่าว โดย พระอาจารย์วิทยากร จิตตสุโภ เจ้าอาวาสวัดถ้ำขาม ทำพิธีรับผ้าป่า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณผู้มีจิตศัทธาทุกๆท่านมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง

 

 

 

ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ผู้แทนนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมเปิดงานเสวนา “พลังงานทดแทนที่น่าจับตามองในอนาคตประเทศไทย” Thailand Renewable Energy: The Opportunity and Challenge The Biomass Thermal Plant จัดขึ้นภายในงาน SETA 2018

ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ผู้แทนนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมเปิดงานเสวนา “พลังงานทดแทนที่น่าจับตามองในอนาคตประเทศไทย”
Thailand Renewable Energy: The Opportunity and Challenge The Biomass Thermal Plant จัดขึ้นภายในงาน SETA 2018
โดยมี ดร. ธัชชัย สุมิตรา ประธานจัดงานให้การต้อนรับ สำหรับการเสวนาได้รับเกียรติจาก
– ดร.เยาวธีร อัชวังกูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
– ศาสตราจารย์ ดร.จุลละพงษ์ จุลละโพธิ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
– คุณอาณัติ ยศปัญญา กรรมการผู้จัดการธุรกิจไฟฟ้า บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด
ร่วมเสวนา และ​ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ เตียร์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นผู้ดำเนินรายการ​

ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา
23 มีนาคม 61

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ แถลงข่าว “บันไดเลื่อนไทย สังเกตอย่างไรก่อนการใช้งาน”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ แถลงข่าว “บันไดเลื่อนไทย สังเกตอย่างไรก่อนการใช้งาน” วิเคราะห์ความเป็นไปได้จากเหตุการชำรุดของบันไดเลื่อนสถานีรถไฟฟ้า พร้อมเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการและใช้บันไดเลื่อนในประเทศไทยอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัย แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้ใช้บริการ

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานฯ กล่าวถึงการใช้งานบันไดเลื่อนที่ผู้คนคุ้นเคยใช้งานเป็นประจำ เมื่อกรณีกรณีอุบัติเหตุขึ้นวิศวกรรมสถานฯ จึงต้องการนำเสนอข้อมูล ความรู้ที่เป็นประโยชนืแก่ประชาชนเพื่อป้องกันเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานบันไดเลื่อน

คุณบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย รองประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล กล่าวถึง โครงสร้างและส่วนประกอบมาตรฐานบันไดเลื่อนและข้อสังเกตในการใช้บันไดเลื่อนสำหรับประชาชน

คุณสุพัตถ์ จารุศร อดีตนายกสมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงข้อแนะนำในการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบันไดเลื่อน

รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติ วิศวกรรมสถานฯ กล่าวถึงด้านมาตรฐาน ซึ่งวิศวกรรมสถานฯ ได้จัดทำมาตรฐานไว้สองเล่ม คือมาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร (เรียบเรียงตาม ASME A17.1) และมาตรฐานระบบลิฟต์ (เรียบเรียงตาม BS EN 115) ทั้งมาตรฐานยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่นล้วนมีใช้ในประเทศไทย และอีกหลายประเทศในเอเชีย

 

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2486 ดำเนินงานภายใต้การบริหารของคณะกรรมการอำนวยการ มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ตลอดจนมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และการรักษาจรรยาบรรณแห่งการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อให้วิศวกรไทยมีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศในการแข่งขั้นในเวทีโลก เพื่อประโยชน์ และความปลอดภัยของสาธารณชน จนเป็นที่ยอมรับ
จากภาครัฐ และเอกชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 75 ปี

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2184-4662 E-mail: eit@eit.or.th www.eit.or.th

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีศักยภาพ เพื่อช่วยกันพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในตำแหน่ง

ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ IT จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างสมาคม
คุณสมบัติ
– เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)
– สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส., ปริญญาตรี (สาขาคอมพิวเตอร์) หรือที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืองานด้านการบริหารเครือข่ายและฐานข้อมูลอย่างน้อย 1 ปี
– สามารถเขียนโปรแกรมพัฒนาฐานข้อมูล รวมทั้งวิเคราะห์ระบบและข้อมูล
– สามารถดูแล ติดตั้งและตรวจสอบระบบ Network และระบบ Server
– สามารถในการออกแบบ เขียนโปรแกรมต่าง ๆ สำหรับ Website
– สามารถดูแล และติดตั้ง Software Program สำหรับงานคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
– สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe, Photo Shop, Illustrator, Flash
– มีใจรักงานบริการ และมีความรับผิดชอบ
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน
รายละเอียดของงาน
– งานออกแบบและพัฒนาระบบสำหรับเว็บไซต์ และฐานข้อมูลองค์กร
– งานดูแล และปรับปรุงเว็บไซต์ และฐานข้อมูลองค์กรให้ทันสมัย
– งานดูแล และติดตั้งระบบ Network และ Support User และการรักษาความปลอดภัย
– งานดูแล และติดตั้งระบบ Hardware และ Software ขององค์กร ระบบ Server
– งานจัดทำและดูแลระบบ Data Back up
– งาน Maintenance เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดี

สวัสดิการ
– ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
– ประกันสังคม
เอกสารการสมัคร
– ประวัติย่อ และรูปถ่าย
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
– สำเนาวุฒิการศึกษา
วิธีการสมัคร
– ส่งใบสมัครผ่านทาง e-mail
– ส่งจดหมายผ่านทางไปรษณีย์
– สมัครด้วยตนเอง ได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (นางสาวอัจราภรณ์ รอดเกลี้ยง)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 516 โทรสาร 0-2184-4662 E-mail: ach_eit@eit.or.th และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดพร้อมใบสมัครงานได้ที่ www.eit.or.th
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

Download ใบสมัคร และรายละเอียด คลิกที่นี่

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen สำหรับโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่1

การอบรมหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen สำหรับโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่1 สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อ วันที่ 14 – 15 มีสมาชิกวิศวกรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ท่านที่สนใจอบรมโปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ

วิศวกรรมสถานฯ ร่วมกับ สำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจสอบรอยแยกที่เกิดขึ้นบริเวณ ช่วงกลางสะพานข้ามวงเวียนหลักสี่

วันนี้ ( 14 มีนาคม 2561 )วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา, รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา พร้อมทั้ง       ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 และทีมผู้เชี่ยวชาญ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจวิเคราะห์รอยแยกบนสะพาน ตามมาตรฐานความทางวิศวกรรม เพื่อตรวจสอบและศึกษาลักษณะรอยแยกที่เกิดขึ้นบริเวณ ช่วงกลางสะพานข้ามวงเวียนหลักสี่ ฝั่งจาก ถ.แจ้งวัฒนะ มุ่งหน้าไป ถ.รามอินทรา

ดูข่าวเพิ่มเติมจาก จส.100 คลิก

ดูข่าวเพิ่มเติมจาก จส.100 Redio คลิก

ดูข่าวเพิ่มเติมจาก BlueStory คลิก

 

 

การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 32

การอบรมหลักสูตรการออกแบบระบบท่อภายในอาคาร  รุ่นที่  32   สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อวันพุธที่ 3-4 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีสมาชิกวิศวกรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ท่านที่สนใจอบรมโปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ

การฝึกอบรม เรื่อง “การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สำหรับงานอาคาร” รุ่นที่ 7

การอบรมหลักสูตร“การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สำหรับงานอาคาร” รุ่นที่ 7 สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีสมาชิกวิศวกรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ท่านที่สนใจอบรมโปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ

โครงการอบรม ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s All Risks) รุ่นที่ 17

โครงการอบรม ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้  (Contractor’s All Risks)  รุ่นที่ 17 สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ทำให้โครงการอบรมดังกล่าวประสบความสำเร็จมาเป็นเวลาอันยาวนานจนปัจจุบันนี้ ท่านที่สนใจ อบรมก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ โปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ

   

การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคารเพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย

การอบรมหลักสูตรการตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคารเพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีสมาชิกวิศวกรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการสาขาไฟฟ้า คณะวิทยากร และบริษัทผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่ทำให้โครงการอบรมดังกล่าวประสบความสำเร็จมาเป็นเวลาอันยาวนานจนปัจจุบันนี้ ท่านที่สนใจอบรมด้านไฟฟ้าโปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ