พิธีเปิดอาคารเรียนพระราชทานต้านแรงแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย

วานนี้ (16 ก.พ. 60) เวลา 9.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมรับเสด็จ และรับพระราชทานเข็มที่ระลึก ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารเรียนพระราชทาน (ต้านทานแรงแผ่นดินไหว) ที่จังหวัดเชียงราย จำนวนทั้งสิ้น 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพานพิทยาคม โรงเรียนธารทองวิทยา โรงเรียนโป่งแพร่พิทยา และโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อปี พ.ศ. 2557 ทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารเรียนทั้ง 4 โรงเรียน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ โดยให้สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวได้ และมีพระราชประสงค์ให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ดำเนินการออกแบบอาคาร และให้คำแนะนำในการก่อสร้าง อนึ่งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เสด็จทำพิธีวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างอาคารเรียนพระราชทานทั้ง 4 โรงเรียน จนกระทั่งอาคารเรียนดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2559

พิธีมอบเกียรติบัตรวิศวกรอาสาคลินิกช่าง

เมื่อวานนี้ เวลา 18.00 น. (30 ส.ค.) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรวิศวกรอาสาคลินิกช่าง เพื่อเป็นการขอบคุณวิศวกรอาสาทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ในเดือนมกราคม และภาคอีสานในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดย นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข ประธานคณะอนุกรรมการคลินิกช่าง วสท. ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร

และมีประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดตั้งวิศวกรอาสาคลินิกช่างประจำจังหวัด โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ให้เกียรติร่วมงาน

วิศวกรอาสา วสท. ลงพื้นที่น้ำท่วม ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 วิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจสอบอาคาร และให้คำแนะนำทางด้านวิศวกรรมแก่หน่วยงานราชการ อนามัย โรงเรียน วัด และหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
โดย ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 จังหวัดสกลนคร สนับสนุรรถ 6 ล้อ ในการเดินทางเข้าพื้นที่ การอำนวยความสะดวกจากอำเภอสว่างดินแดน นายอำเภอวานรนิวาส ให้ความอนุเคราะห์พาหนะ ที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ