ติดต่อเรา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
ตั้งอยู่เลขที่ 487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1)
ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
http://www.eit.or.th email: eit@eit.or.th