วสท. ให้การต้อนรับพร้อมจัดประชุมร่วมกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในห้วข้อ "การยกระดับวิชาชีพวิศวกรรม" เรื่องการยกระดับวิชาชีพวิศวกร ค...
วสท. ต้อนรับรองผู้ว่า กทม. จัดเสวนาพิเศษ พร้อมทั้งจัดสัมมนาการป้องกันการก่อวินาศกรรม
การเสวนาพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ประชาชนจะอยู่อย่างปลอดภัยได้อย่างไรด้วยงานวิศวกรรม” โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผ...
วสท. จัดเสวนาปัญหารถติดจากการก่อสร้าง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางแก้ไข
คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง วสท. ได้เป็นผู้นำในการจัดการเสวนา เรื่อง “ก่อสร้างรถติด...ช่วยกันคิด...

 

 
 

This table is scrollable

กำหนดการอบรม สัมมนา
วันที่ อบรม สัมมนา สถานที่
03-12 ต.ค. 58  เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานแผนที่ GIS ท้องถิ่น รุ่นที่ 2 (Workshop) ***ยกเลิก*** อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 กทม.
08-11 ต.ค. 58  การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 47 วสท.
08 ต.ค. 58  จัดฝึกอบรม หัวข้อ “2D CADD” รุ่นที่ 3 วสท.
09-10 ต.ค. 58  วิศวกรรมบริหารอาคาร เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน รุ่น 1 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 กทม.
10-11 ต.ค. 58  การอบรมเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ประจำปี พ.ศ. 2558/2 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
10-11 ต.ค. 58  จัดฝึกอบรม หัวข้อ “3D CAD” มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ท่าน้ำนนท์
10 ต.ค. 58  การอบรมเรื่อง การออกแบบการแบ่งส่วนอาคาร (Fire Compartment) (เลื่อน 10 ต.ค. 58) อาคาร วสท.
11 ต.ค. 58  การออกแบบเส้นทางหนีไฟและการคำนวณเวลาการอพยพ (เลื่อน 11 ต.ค. 58)
12-16 ต.ค. 58  การจัดการก่อสร้างในเมือง เน้นงานสาธารณูปโภคบนถนน (Infrastructure) เลื่อนวันที่ 12-16 ตุลาคม 58 วิทยาลัยพัฒนามหานคร ตึกศรีจุลทรพย์ ชั้น 19 ถนนพระราม 1
13-14 ต.ค. 58  การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับองค์กรในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 14 (ปิดรับสมัครแล้ว) ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.
14-16 ต.ค. 58  งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมวิศวกรรมปฐพีแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (2nd Thai Geotechnical Conference) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ
15-16 ต.ค. 58  การออกแบบและการใช้งานโครงสร้างเหล็ก (ภาคใต้)
15 ต.ค. 58  จัดฝึกอบรมหลักสูตรเร่งรัดหนึ่งวัน ใบรับรอง จาก วสท. หัวข้อ “ICT basics” วสท.
15 ต.ค. 58  อีกทางเลือกหนึ่ง ของการออกแบบและติดตั้งท่อระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เพื่อความคุ้มค่าในงานก่อสร้าง (ราคา 500 บาท) อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 กทม.
17-18 ต.ค. 58  การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 25 ห้องประชุม อาคาร วสท.
17-18 ต.ค. 58  การอบรมเรื่อง การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 7 ห้องประชุม อาคาร วสท.
17-18 ต.ค. 58  การอบรมเรื่อง Welding Control ตาม ASME IX รุ่นที่ 6 ห้องประชุม อาคาร วสท.
22 ต.ค. 58  การประมาณราคางานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ วสท.
28-29 ต.ค. 58  การตรวจสอบรอยแตกร้าว และการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 กทม.
28-30 ต.ค. 58  โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 19 ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.


 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th